1. Pod komin na fundamencie należy wykonać cokół o odpowiedniej wysokości w celu niedopuszczenia do zatkania kratki powietrza przewietrzającego, umoźliwienia późniejszego bezproblemowego odprowadzania kondensatu z króćca kształtki ścieku oraz dla dopasowania wysokości przyłącza spalin do kotła. Proponuje się, aby wysokość cokołu wynosiła 25 cm, co ułatwi późniejsze prawidłowe funkcjonowanie układu kocioł - komin. W tym celu jeden pustak kominowy należy zalać betonem lub wykonać cokół z cegieł lub betonowy.

2. Drzwiczki wyczystkowe należy zamontować tak, aby zapewnić późniejszy łatwy dostęp. W tym celu zaleca się ich przesunięcie o kąt 90° w stosunku do wlotu przyłącza spalin. Jeżeli czyszczenie komina będzie odbywało się z sąsiedniego pomieszczenia, to drzwiczki muszą być zamontowane na kominie, a w ścianie dzielącej musi być wykonany otwór dla łatwego czyszczenia.

 

Rys. Montaż drzwiczek wyczystkowych

3. Minimalna wysokość konstrukcyjna przyłącza spalin w kominie wynosi 116 cm. Drobne zmiany wysokości można przeprowadzić, murując odpowiednią wysokość cokołu. Wysokość przyłącza spalin powyżej 116 cm uzyskuje się poprzez wstawianie odpowiedniej ilości rur wysokości 33 cm pomiędzy trójnikiem wyczystki a trójnikiem przyłącza spalin.

Hprzył. = 116 + n x 33 ( cm ) ; gdzie n = 0,1,2,3,4......

Rys. Wysokość przyłącza spalin

4. Podłączenie czopucha do przyłącza spalin komina. Ze względu na to, że stalowy czopuch charakteryzuje się większym współczynnikiem rozszerzalności niż szamot w połączeniu czopuch - komin, należy przewidzieć odpowiednią szczelinę dylatacyjną. Dla kotłów gazowych i olejowych mających niską temperaturę spalin szczelina ta może wahać się w granicach 2-3 mm i może zostać wypełniona elastycznym i odpornym na wyższe temperatury silikonem. Dla kotłów na paliwa stałe oraz wkładów kominkowych, ze względu na wysokie temperatury na ich wylocie, szczelina dylatacyjna powinna wahać się w granicach 5-10 mm.

Szczelinę naleźy wypełnić materiałem ognioodpornym mającym trwałą elastyczność. Przykładem takiego materiału może być sznur ceramiczny odporny do temperatury 1200oC. Brak odpowiedniej dylatacji na połączeniu czopucha z kominem może spowodować uszkodzenie ceramicznego przyłącza komina.

Rys. Podłączenie czopucha do przyłącza spalin

5. Płyty dla wykończenia klinkierem kominów Presto Universus i Focus z wentylacją dwukanałową pionową.

Układy kominów:

rys. Płyta wspornikowa

Rys. Płyta przykrywająca

Tabela wymiarów [cm]

Wieklość komina

A

wersja
z mankietem
Ø
wersja
ze stożkiem
Ø
14 60 14 21,5
14+W 74 14 21,5
16 60 16 23,5
16+W 74 16 23,5
18 60 18 25,5
18+W 74 18 25,5
20 60 20 27,5
20+W 74 20 27,5

 

Uwagi do wykonania płyt wspornikowej i przykrywającej na budowie dla wykończenia komina klinkierem grubości 12 cm:

  1. Płyty – wspornikową i przykrywającą – można wykonać bezpośrednio na kominie poprzez wylanie betonu marki B20 do wcześniej przygotowanego szalunku.
  2. Otwór w płycie wspornikowej (kwadratowy 28x28) oraz otwory pod wentylacje wykonać według otworów w pustakach – kominowym i wentylacyjnym.
  3. Płytę wspornikową należy zbroić wg przedstawionego rysunku. Przeznaczona jest do obmurówki wysokość max. 2,5 metrów.
  4. W pierwszej oraz ostatniej warstwie cegieł obmurówki pozostawić wolne spoiny pionowe dla wlotu i wylotu powietrza przewietrzającego omurowanie.
  5. Pomiędzy powierzchnią pustaka kominowego i wentylacyjnego a powierzchnią obmurówki pozostawić szczelinę szerokości około 15 mm (szczelinę wentylacyjną).
  6. Wymiar prętów obwodowych dla płyt wspornikowych o długości do 105 cm wynosi Ø = 10 mm. W przypadku płyt o długości do 150 cm Ø = 12 mm.


6. Zakończenie komina mankietem.

Rys. Zakończenie mankietowe – wg. instrukcji montażu komina

Rys. Zakończenie mankietowe- propozycja wykończnia klinkierem

Płyty przykrywające zaopatrzyć w odpowiednie spadki powierzchni zewnętrznej oraz kapinosy na obwodzie. Płyty wykonywać z betonu marki B20.

7. Zakończenie komina stożkiem.

Płytę przykrywającą wykonać z odpowiednimi spadkami powierzchni oraz z kapinosami na jej obwodzie. Marka betonu B20.