1. Budynek (pomieszczenie), w którym są zainstalowane kotły, powinien mieć instalację do odprowadzania spalin. Podstawowym zadaniem tej instalacji jest odprowadzenie spalin z paleniska kotła do atmosfery oraz wytworzenie w pomieszczeniu kotła takiego podciśnienia, aby powietrze potrzebne do spalania i wentylacji napływało przez otwory wentylacji nawiewnej.

2. Przewody i kanały spalinowe odprowadzających spaliny od kotłów z palnikami inżektorowymi powinny zapewniać na całej ich długości występowanie podciśnienia w czasie pracy kotła nie mniejszego niż 1 Pa i nie większego niż 15 Pa.

3. Przewody i kanały spalinowe odprowadzające spaliny od urządzeń gazowych na zasadzie ciągu naturalnego powinny posiadać przekroje wynikające z obliczeń oraz zapewniać podciśnienie w wysokości odpowiedniej dla typu urządzenia i jego mocy cieplnej.

4. Wewnętrzna powierzchnia przewodów, odprowadzając spaliny mokre, powinna być odporna na ich destrukcyjne oddziaływanie.

5. W przypadku zmiany paliwa ze stałego na płynne należy dostosować przekrój przewodu i kanału spalinowego do nowych warunków i zabezpieczyć instalację odprowadzania spalin przed skutkami wykraplającego się kondensatu.

6. Przewody spalinowe i dymowe powinny być wyposażone, odpowiednio, w otwory wycierowe lub rewizyjne, zamykane szczelnymi drzwiczkami, a w przypadku występowania skroplin mokrych - także w układ odprowadzania skroplin.

7. Komin spalinowy powinien być wyposażony w następujące elementy:

  • zbiornik kondensatu wraz z odprowadzeniem skroplin umieszczony u dołu komina,
  • otwór rewizyjny (wyczystka) umieszczony poniżej podłączenia przewodu łączącego wylot spalin kotła z kominem; jego dolna krawędź usytuowana w pomieszczeniu, w którym znajduje się wlot spalin do komina powinna znajdować się na wysokości 0,3 m od podłogi,
  • otwór rewizyjny (wyczystka) umieszczony poniżej podłączenia przewodu łączącego wylot spalin kotła z kominem oraz na ewentualnych załamaniach w przypadku odchylenia komina od pionu.


8. W budynkach usytuowanych w II i III strefie obciążenia wiatrem lub innych obszarach, jeżeli wymagają tego położenie budynków i lokalne warunki topograficzne, należy stosować na przewodach dymowych i spalinowych nasady kominowe zabezpieczające przed odwróceniem ciągu kominowego.

9. Przewody kominowe powinny być szczelne.

10. Przewody spalinowe i dymowe powinny być wykonane z materiałów niepalnych.

11. Obudowa kanałów spalinowych powinna mieć odporność ogniową co najmniej 60 minut.

12. Długość przewodów spalinowych poziomych (czopuchów) nie powinna wynosić więcej niż 1/4 efektywnej wysokości komina i nie więcej niż 7 m, lub być potwierdzona obliczeniami.

13. Najmniejszy wymiar przekroju lub średnica murowanych przewodów kominowych spalinowych o ciągu naturalnym i przewodów dymowych powinna wynosić co najmniej 0,14 m.

14. Przewody i kanały spalinowe odprowadzające spaliny od kotłów grzewczych z palnikami na paliwa gazowe o obciążeniu powyżej 35 kW powinny mieć przekrój wynikający z obliczeń.

15. Przewody kominowe do wentylacji grawitacyjnej powinny mieć powierzchnię przekroju co najmniej 0,016 m2 oraz najmniejszy wymiar przekroju co najmniej 0,1 m.

16. Przewody wentylacyjne powinny być wykonane z materiałów niepalnych, a palne izolacje cieplne i akustyczne oraz inne palne okładziny mogą być stosowane tylko na zewnętrznej ich powierzchni w sposób zapewniający nierozprzestrzenianie się ognia.

17. Dopuszcza się kanały poziome o długości do 2 m łączące pomieszczenia wentylowane z pionowym kanałem wywiewnym. Kanał poziomy powinien być wykonany z blach, bez dodatkowych załamań i o przekroju zwiększonym o 50% w stosunku do kanału pionowego.

18. Umieszczanie w garażu otworów rewizyjnych przeznaczonych do czyszczenia kanałów dymowych, spalinowych i wentylacyjnych jest zabronione.

19. Kierunek prowadzenia przewodów powinien być pionowy. Dopuszcza się odchylenie od pionu nie więcej niż 30o. Za zgodą terenowego organu administracji państwowej, właściwego w sprawach pozwoleń na budowę, dopuszcza się odchylenie przewodów od kierunku pionowego do 45o, pod warunkiem umieszczenia na załamaniach przewodów otworów rewizyjnych zamkniętych szczelnymi drzwiczkami. Długość przewodu biegnącego w kierunku odchylenia od pionu nie powinna przekraczać 2,0 m.

20. Przewody powinny być drożne na całej swej długości.

21. Przekroje poprzeczne przewodów oraz kanałów spalinowych powinny być stałe na całej długości.

22. Wyloty kanałów kominowych powinny być dostępne do czyszczenia i okresowej kontroli. W tym celu na dachu należy wykonać stałe dojścia do kominów.

23. Efektywna wysokość komina mierzona od paleniska do wylotu ponad dach dla kotłów powinna wynosić :

  • Dla kotłów opalanych gazem minimum 4 m
  • Dla kotłów opalanych olejem opałowym minimum 5 m


24. Różnica wysokości od okapu przerywacza ciągu do wylotu spalin ponad dach w gazowym kotle grzewczym z palnikiem inżektorowym o mocy nie przekraczającej 35 kW nie może być mniejsza niż 2 m.

25. Kominy w zewnętrznych ścianach budynku oraz kominy na zewnątrz budynku muszą być izolowane termicznie. Nie ocieplone części kominów mogą występować jedynie w wewnętrznych ścianach budynków ogrzewanych.

26. Przewody kominowe powinny być wyprowadzone ponad dach na wysokość zabezpieczającą przed niedopuszczalnym zakłóceniem ciągu. Powyższe wymagania uważa się za spełnione, jeżeli wyloty wykonane są według następujących zasad:

  • przy dachach płaskich o kącie nachylenia połaci dachowej nie większym niż 12o, niezależnie od konstrukcji dachu, wyloty przewodów powinny znajdować się co najmniej o 0,6 m powyżej poziomu kalenicy lub obrzeży budynku przy dachach wgłębionych - rys. A.

  • przy dachach stromych o kącie nachylenie połaci dachowej powyżej 12o i pokryciu:

– łatwo zapalnym, wyloty przewodów powinny znajdować się na wysokości co najmniej o 0,6 m wyżej od poziomu kalenicy - rys. B.

– niepalnym, niezapalnym i trudno zapalnym, wyloty przewodów powinny się znajdować co najmniej o 0,30 m wyżej od powierzchni dachu oraz w odległości mierzonej w kierunku poziomym od tej powierzchni co najmniej 1,0 m - rys. C.

 

przy usytuowaniu komina obok elementu budynku stanowiącego przeszkodę (zasłonę) - przy czym dach o nachyleniu połaci dachowej ponad 12o należy uważać za przeszkodę - dla prawidłowego działania przewodów ich wyloty powinny znajdować się:

– ponad płaszczyzną wyprowadzoną pod kątem 12o w dół od poziomu najwyższej przeszkody dla kominów znajdujących się w odległości od 3 do 10 m od tej przeszkody przy dachach stromych - rys. D.
– co najmniej na poziomie górnej krawędzi przeszkody (zasłony) dla kominów usytuowanych w odległości od 1,5 do 3,0 m, od przeszkody - rys. D.
– co najmniej o 0,30 m wyżej od górnej krawędzi przeszkody (zasłony) dla kominów usytuowanych w odległości do 1,50 m od tej przeszkody - rys. D.

 

27. W pomieszczeniu, w którym znajdują się kotły, powinien znajdować się niezamykalny otwór wentylacji nawiewnej o powierzchni nie mniejszej niż 200 cm2, którego dolna krawędź powinna być umieszczona nie wyżej niż 30 cm ponad poziomem podłogi oraz niezamykalny otwór wentylacji wywiewnej o powierzchni nie mniejszej niż 200 cm2, umieszczony możliwie blisko stropu.