1. Maksymalne wysokości kominów jednokanałowych powyżej dachu budynku w metrach.

Tabela 1. Wysokość komina nad połacią dachu

Średnica
komina (cm)

Wymiary
zewnętrzne (cm)

Wysokość
komina (m)

Omurowany
klinkierem 12cm

Otynkowany
2cm

14-20 36 x 36 do 8m
8-20m
2,10
1,80
1,55
1,05
22 40 x 40 do 8m
8-20m
2,35
2,00
1,95
1,25
25 48 x 48 do 8m
8-20m
3,05
2,60
2,35
1,55
30 55 x 55 do 8m
8-20m
3,05
2,70
2,75
1,80

Warunkiem stosowania tabeli jest podparcie boczne komina w dachu budynku.

2. Maksymalne wysokości kominów jednokanałowych z wentylacją powyżej dachu budynku w metrach.

Tabela 2. Wysokość komina z kanałem wentylacyjnym

Średnica
komina (cm)

Wymiary
zewnętrzne (cm)

Wysokość
komina (m)

Omurowany
klinkierem 12cm

Otynkowany
2cm

14-20 36 x 50 do 8m
8-20m
2,45
1,90
1,50
1,00
22 40 x 56 do 8m
8-20m
2,60
2,10
1,75
1,15
25 48 x 62 do 8m
8-20m
3,35
2,75
2,30
1,50
30 55 x 71 do 8m
8-20m
3,45
3,00
2,75
1,80

Warunkiem stosowania tabeli jest podparcie boczne komina w dachu budynku.

Rys. Komin nad połacią dachu

3. Zapewnienie stateczności poprzez dodatkowe zbrojenie kominów Presto.

Stateczność kominów Ø14-20 wystających ponad dach powyżej zalecanych wielkości można uzyskać poprzez zastosowanie dodatkowego zbrojenia. Poprzez zastosowanie zbrojenia o łącznej wysokości 6 m będzie można wybudować kominy Presto do wysokości 3,0 m ponad dach, stosując zbrojenie o wysokości 4 m stateczność komina zostanie zachowana do wysokości 2,0 m ponad dach.

Dodatkowe warunki:

 • najwyższe boczne podparcie powinno być umiejscowione w dachu budynku.
 • siły będące wynikiem działania wiatru na komin muszą być przejęte przez konstrukcję dachu i budynku.
 • wysokość komina nie może przekraczać 20 m ponad poziom gruntu.
 • pręty zbrojeniowe należy wprowadzić do wszystkich 4 kanałów Ø30 mm znajdujących się w pustakach 6 lub 4 m w dół od zakończenia komina.
 • pręty zbrojeniowe nie mogą się zaczynać wyżej niż min. 75 cm od dolnego bocznego podparcia.
 • przy układaniu zaprawy łączącej pustaki kominowe zwrócić uwagę na całkowite wypełnienie zaprawą przestrzeni wokół otworów Ø30 mm - patrz rysunek.

PRZEBIEG MONTAŻU:

 1. Wymurować komin Presto do wysokości 6,25 lub 4,25 m poniżej przewidywanej jego wysokości.
 2. Otwory Ø30 mm w ostatnim pustaku przysłonić trwałym korkiem np. krążkiem z blachy.
 3. Wymurować kolejne 2 m komina (8 pustaków). Przy osadzaniu pustaków oczyszczać otwory Ø30 na całej wysokości komina licząc od korków z resztek zaprawy.
 4. Wprowadzić pręty zbrojenia do 4 kanałów Ø30 (opierając je na korkach), wkręcić gwintowane łączniki na końce prętów. Zmoczyć kanały wodą. Zalać kanały z prętami rzadką zaprawą cementową.
 5. Wymurować kolejne 2 m komina (8 pustaków). Oczyścić kanały narożne Ø30 z resztek zaprawy cementowo-wapiennej.
 6. Wprowadzić kolejne pręty zbrojenia do 4 kanałów Ø30 i skręcić je z dolnymi prętami zbrojenia. Zmoczyć kanały wodą. Zalać kanały z prętami rzadką zaprawą cementową. W przypadku stosowania prętów o długości 6 m wkręcić gwintowane łączniki na końce prętów i przeprowadzić montaż jak w punktach 5 i 6.
 7. Osadzić ostatni pustak powyżej zakończenia prętów.

Rys. Elementy zbrojenia

Elementy zbrojenia

 • Pręt zbrojeniowy Ø 12 x 2,05 m
 • Łącznik gwintowany M 12

 

Pręt zbrojeniowy

Łącznik gwintowany

Zestaw zbrojeniowy 4 m 8sztuk 4 sztuki
Zestaw zbrojeniowy 6 m 12 sztuk 8sztuk

4. Zapewnienie stateczności poprzez zastosowanie stalowej konstrukcji nośnej.

Stateczność kominów Ø 14÷20 wystających ponad dach powyżej zalecanych wielkości można uzyskać poprzez zastosowanie dodatkowej konstrukcji stalowej . Komin należy obłożyć 4 kształtownikami typu kątowniki 50x50x5 i połączyć poprzez spawanie przewiązkami wykonanymi z prętów płaskich 80x6 w rozstawie co 1 metr. Komin wraz ze stalową konstrukcją należy podeprzeć w 2 punktach : górne boczne podparcie w więźbie dachowej i dolne boczne podparcie w stropie budynku . Jeżeli wysokość rzeczywista H pomiędzy punktami podarcia jest mniejsza niż w tabeli to statyka komina jest zachowana . Sposób przejścia komina przez więźbę jak i strop zostały podane w punkcie 6.

Rys. Sposób zbrojenia

Typ komina

Hmax
hk ≤2,00m hk=2,00÷2,50
14÷20 4,45 2,75
14÷20+W 4,20 2,70

Wartości w tabeli są ważne dla kominów, w których górna krawędź jest
      maks. 20m n.p. terenu Hmin=0,75m

5. Kotwienie komina do ściany zewnętrznej.

W przypadku posadowienia komina na zewnętrznej ścianie budynku komin należy mocować do ściany obejmami wykonanymi z płaskownika . Obejmy mocować do ściany kotwami rozporowymi w miejscu występowania wieńców . Rozstaw obejm na wysokości komina max. co 3,0 metry. Wysokość komina ponad ostatni punkt podparcia (ostatnia najwyższa obejma) dobierać wg zasad jak w punkcie 1 lub 2 .

Rys. Kotwienie komina do ściany zewnętrznej

Rys. Kotwienie komina bezpośrednio do ściany

Rys. Rozstaw kotwień przy ścianie zewnętrznej

6. Przejście komina przez więźbę dachową.

Dla zapewnienia sztywności poziomej komina na wysokości przejścia przez dach a jednocześnie zdylatowania komina od konstrukcji budynku należy wykonać jego odpowiednie mocowanie do więźby dachowej . Z kształtowników typu kątownik lub ceownik wykonać stalowy ruszy obejmujący komin (lub kominy) i przy pomocy wkrętów mocować go do belek więźby dachowej . Stalowy ruszt można mocować pod lub nad belkami . Wysokość h komina ponad dach wg punktów 1 lub 2.

Rys. Przejście komina przez więźbę dachową

Rys. Sposób mocowania do więźby dachowej