1. Stropy i dachy budynku

Otwory przejścia przez stropy i dachy muszą być ze wszystkich stron większe od zewnętrznych wymiarów pustaków kominowych lub wentylacyjnych o 2-3 cm. Przestrzeń wolną należy wypełnić szczelnie płytami wełny mineralnej. Nie należy stosować materiałów palnych takich jak styropian.

W przypadku posadowienia komina obok drewnianej belki stropowej lub belki konstrukcji dachowej odległość między nimi powinna wynosić min. 5 cm.

Rys. Przejście obok krokwi

Rys. Płyta wspornikowa

2. Ściany

W miejscach, gdzie komin sąsiaduje z dużymi powierzchniami z elementów łatwopalnych, należy zapewnić odstęp min. 5 cm między nimi, a przestrzeń musi posiadać cyrkulację powietrza, np. otwory wlotowe przy podłodze i wylotowe przy suficie.

Rys. Przyleganie do ściany niepalnej

Rys. Posadowienie przy ścianach palnych

Pustaki kominowe i wentylacyjne posadowić w stosunku do ścian z materiałów niepalnych, pozostawiając pustą szczelinę 5-10 mm lub w przypadku zabudowy w ścianie stosować zasadę braku przewiązania. Szczelinę połączenia elementów wypełnić elastyczną masą, wzmocnić siatką tynkarską, przykryć listwami dylatacyjnymi lub naciąć kielnią dla wykonania regularnego jej przebiegu.

3. Przejścia czopuchów przez ściany

Przejście czopucha przez ściany z elementów łatwopalnych musi być w promieniu min. 15 cm zabezpieczone materiałami niepalnymi o małym współczynniku przewodności cieplnej, np. beton lekki, wełna mineralna. Przewody spalinowe i dymowe powinny być oddalone od łatwo zapalnych, nieosłoniętych części konstrukcyjnych budynku co najmniej o 30 cm, a od osłoniętych okładziną co najmniej 15 cm.

Rys. Przejście czopucha

Przejście czopucha przez ścianę niepalną powinno zostać oddylatowane warstwą wełny mineralnej na całej długości przejścia w celu wyeliminowania naprężeń.

Rys. Przejście czopucha przez ścianę niepalną

Przejście czopucha przez ścianę niepalną powinno zostać oddylatowane warstwą wełny mineralnej na całej długości przejścia w celu wyeliminowania naprężeń.

4. Łatwopalne elementy i zabudowy względem otworów wyczystkowych

Muszą być oddalone min. 40 cm od krawędzi drzwiczek wyczystkowych. W przypadku zastosowania osłony termicznej odległość można zmniejszyć do 20 cm. Podłogi z materiałów palnych muszą być osłonięte przed otworem wyczystkowym materiałem niepalnym na długości min. 50 cm przed otworem i min. 20 cm na obie strony, licząc od krawędzi otworu.

Rys. Elementy palne przy wyczystce